Hợp đồng tương tự là hợp đồng thầu phụ, tuy nhiên việc hình thành hợp đồng thầu phụ không đảm bảo nguyên tắc quy định thì hợp đồng tương tự đó được đánh giá như thế nào ?

Nội dung tình huống:

Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, về hợp đồng tương tự yêu cầu nhà thầu trong vòng 05 năm gần đây đã thực hiện 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ

Khi tham dự thầu gói thầu trên, nhà thầu X kê khai đã thực hiện 01 hợp đồng tương tự với vai trò là nhà thầu phụ và cung cấp các tài liệu sau:

– Hợp đồng, biên bản nghiệm thu công trình giữa nhà thầu Y (nhà thầu chính) với Chủ đầu tư (Dự án được điều chỉnh bởi Luật đấu thầu)

– Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn VAT giữa nhà thầu Y và nhà thầu X.

– Hợp đồng đáp ứng yêu cầu của HSMT về giá trị và tính chất tương tự

Trong quá trình đánh giá HSDT, Tổ chyên gia kiểm tra các tài liệu mà nhà thầu X cung cấp và nhận thấy: Khối lượng mà nhà thầu X tham gia > 10% giá trị hợp đồng giữa nhà thầu Y ký với Chủ đầu tư. Nhà thầu X cũng không có tên trong danh sách và cũng không được Chủ đầu tư chấp thuận là nhà thầu phụ, nghĩa là đã đầy đủ điều kiện để chứng minh nhà thầu Y đã vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu” theo quy định của Luật đấu thầu. Tình huống cụ thể như sau:
Ý kiến của Tổ chuyên gia:

Hợp đồng mà nhà thầu Y ký với nhà thầu X mặc dù đã vi phạm hành vi ”chuyển nhượng thầu”, nhưng việc chuyển nhượng thầu lỗi thuộc về nhà thầu Y không thuộc trách nhiệm của nhà thầu X. Thực tế nhà thầu X đã hoàn thành trách nhiệm với nhà thầu Y đúng theo hợp đồng đã ký (Biên bản nghiệm thu, hóa đơn VAT xuất cho nhà thầu Y phần khối lượng theo hợp đồng), như vậy nhà thầu X đã thực hiện hợp đồng này với tư cách là nhà thầu phụ đúng căn cứ theo quy định tại khoản 36 Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013, “Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính”, hợp đồng đáp ứng yêu cầu của HSMT về giá trị và tính chất tương tự, do đó nhà thầu X được đánh giá là đạt yêu cầu về việc thực hiện hợp đồng tương tự.

Ý kiến của đơn vị thẩm định:

Hợp đồng mà nhà thầu Y ký với nhà thầu X đã vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu”, do đó hợp đồng mà nhà thầu X cung cấp phải loại bỏ và không được xem xét, do đó nhà thầu X không được đánh giá là đạt yêu cầu của HSMT về việc thực hiện hợp đồng tương tự với vai trò nhà thầu phụ.

Vậy câu hỏi đặt ra cần xử lý là 2 ý kiến trên, ý kiến nào là đúng ?
Giải đáp, xử lý tình huống:

Tại Điều 4, Khoản 36, Luật Đấu thầu quy định: Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Tại Điều 89, Khoản 8, Luật Đấu thầu quy định: Một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết; chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

Theo đó, về nguyên tắc chung thì việc đánh giá nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu hay không thực hiện theo quy định nêu trên và việc quyết định như thế nào thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Dựa vào phạm vi thông tin nêu trên thì quan điểm của chúng tôi nghiêng về phương án xử lý có thể coi hợp đồng tương tự đó là không hợp lệ, không đáp ứng do đã vi phạm quy định về Nhà thầu phụ (tức giao dịch hợp đồng này không hợp lệ).

Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng việc đánh giá như thế nào nhiều khi còn dựa vào bối cảnh, hiện trạng cụ thể của hồ sơ được đánh giá và mức giá chào giữa nhà thầu được xem xét tình huống với các nhà thầu khác còn lại, để sao cho kết quả đánh giá vừa đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, vừa đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đặc biệt phải đảm bảo sự an toàn cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
One thought on “Hợp đồng tương tự là hợp đồng thầu phụ, tuy nhiên việc hình thành hợp đồng thầu phụ không đảm bảo nguyên tắc quy định thì hợp đồng tương tự đó được đánh giá như thế nào ?

  1. Pingback: Giá trị tối đa dành cho Nhà thầu phụ là bao nhiêu % giá chào thầu ? Nhà thầu chính chỉ điền phạm vi, khối lượng dành cho nhà thầu phụ nhưng để trống tên nhà thầu phụ khi nộp E-HSDT có được không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!