HSMT quy định về doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu có giá trị tối thiểu là 2 tỷ VNĐ, thời điểm đóng thầu trong quý I/2024 thì nhà thầu phải nộp Báo cáo tài chính của những năm nào ?

Câu hỏi:

E-HSMT quy định về doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 2 tỷ VNĐ, thời điểm đóng thầu trong quý I/2024 thì nhà thầu phải nộp Báo cáo tài chính của những năm nào (năm 2021, 2022, 2023 hay là năm 2020, 2021, 2022) ?

 Trả lời, giải đáp:

Tại Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điểm a, Khoản 1, Điều 12; Khoản 3, Điều 29 Luật Kế toán quy định, kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 1 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật (tức là báo cáo tài chính năm 2023 của nhà thầu phải được nộp trong thời hạn 31/3/2024).

Do đó, trường hợp gói thầu có thời điểm đóng thầu trong quý I/2024 (trước 31/3/2024) và năm tài chính của nhà thầu là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 thì nhà thầu phải kê khai và sử dụng thông tin tài chính của 3 năm 2020, 2021, 2022 để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình theo hướng dẫn nêu trên (do Báo cáo tài chính năm 2023 của nhà thầu (có thể) chưa kịp hoàn thành theo thời hạn quy định được phép nêu trên).

Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!