Nhà thầu (Giám đốc Công ty) có được ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh thực hiện các công việc trong quá trình tham dự thầu, ký Hợp đồng và sử dụng con dấu, tài khoản, hóa đơn của Chi nhánh hay không ?

Trên thực tế có rất nhiều tình huống gặp phải, rất nhiều bạn quan tâm đến câu hỏi liên quan đến việc đại diện pháp nhân của Nhà thầu (Giám đốc Công ty) có được ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh thực hiện các công việc trong quá trình tham dự thầu, ký Hợp đồng và sử dụng con dấu, tài khoản, hóa đơn của Chi nhánh hay không ? để làm rõ các vấn đề này, các bạn cùng theo dõi các nội dung dưới đây: 

Trả lời, giải đáp:

Khoản 1, Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Điều 84, Điều 85, Khoản 1, Điều 87 Bộ Luật dân sự 2015 quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân.

Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.

Mặt khác:

Tại Khoản 1, Điều 65 Luật Đấu thầu quy định sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu.

Tại khoản 4, điều 26, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định: Trường hợp người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty con hạch toán phụ thuộc, giám đốc xí nghiệp… để thực hiện các công việc trong quá trình tham dự thầu thì việc tham dự thầu trên Hệ thống phải được thực hiện bằng tài khoản tham gia Hệ thống của nhà thầu mà không được sử dụng tài khoản tham gia Hệ thống của chi nhánh, công ty con, xí nghiệp… Đối với trường hợp sử dụng tài khoản tham gia Hệ thống của chi nhánh hoặc các đơn vị phụ thuộc (hạch toán phụ thuộc) thì nhà thầu sẽ bị coi là không đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh ký các tài liệu trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký hợp đồng) là không trái với hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là nhà thầu tham dự thầu (mà không phải chi nhánh) và nhà thầu này phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về việc thực hiện hợp đồng.

Ngoài ra cần lưu ý ủy quyền ở đây là ủy quyền từ Giám đốc Công ty cho Giám đốc chi nhánh (cá nhân với cá nhân), chứ không phải ủy quyền từ Công ty cho Chi nhánh, do đó trong các hồ sơ thầu, hay Hợp đồng việc đứng tên tổ chức vẫn là Công ty chứ không phải là Chi nhánh. Cũng do đó để chắc chắn, an tâm nhất thì kể cả con dấu, tài khoản, hóa đơn cũng nên yêu cầu để đứng tên là của Công ty, trường hợp không thể được mà buộc phải đứng tên Chi nhánh thì ít nhất trong văn bản ủy quyền của Giám đốc Công ty cho Giám đốc Chi nhánh phải nêu rõ ràng, chi tiết đầy đủ cả các nội dung này, đồng thời nên tham vấn thêm ý kiến thêm các Cơ quan chức năng, Kho bạc nhà nước,… để thuận tiện cho công tác thanh toán, thanh kiểm tra sau này.

Tham khảo thêm các nội dung có liên quan dưới đây:

https://baochinhphu.vn/nha-thau-co-the-uy-quyen-cho-giam-doc-chi-nhanh-102269064.htm

https://baochinhphu.vn/co-duoc-uy-quyen-cho-giam-doc-chi-nhanh-ky-hop-dong-102220523110032314.htm

https://chinhsachonline.chinhphu.vn/tong-cong-ty-co-duoc-uy-quyen-cho-chi-nhanh-ky-don-du-thau-23370.htm

https://luatduonggia.vn/chi-nhanh-co-duoc-lay-ten-tham-du-thau-khi-duoc-uy-quyen-khong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!