Khi áp dụng mua sắm trực tiếp có bắt buộc hợp đồng đấu thầu rộng rãi trước đó phải được nghiệm thu đạt yêu cầu và đã được thanh lý không ?

Nội dung tình huống: Gói thầu mua sắm trực tiếp được thực hiện căn cứ trên hợp đồng của gói thầu tương tự đã được đấu thầu rộng rãi trước đó không quá 12 tháng. Vậy, khi áp dụng mua sắm trực tiếp có bắt buộc hợp đồng đấu thầu rộng rãi trước đó phải được nghiệm thu đạt yêu cầu và đã được thanh lý không ?

Giái đáp, xử lý tính huống: Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu quy định mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: (i) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

(ii) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

(iii) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

(iv) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Theo đó, việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp chỉ cần đảm bảo tuân thủ theo quy định nêu trên là được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!