Việc đánh giá quy mô hợp đồng tương tự dựa vào giá trị hợp đồng đã ký hay dựa vào giá trị quyết toán hợp đồng ?

Nội dung tình huống:

Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa yêu cầu cung cấp 1 hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng, giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu 5 tỷ đồng. Trong hồ sơ dự thầu nhà thầu nộp 1 hợp đồng tương tự có giá trị 5,2 tỷ đồng và cung cấp kèm theo hóa đơn GTGT, biên bản thanh lý để chứng minh đã thực hiện hoàn thành hợp đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị quyết toán thực tế công việc theo hóa đơn GTGT và biên bản thanh lý là 4,5 tỷ đồng.

Công ty X hỏi, khi đánh giá về giá trị hợp đồng tương tự thì căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký kết ban đầu 5,2 tỷ đồng hay căn cứ vào giá trị thực tế nhà thầu đã thực hiện 4,5 tỷ đồng ? Nếu căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký kết thì nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về hợp đồng tương tự, nếu căn cứ vào giá trị thực tế thì nhà thầu bị đánh giá là không đạt về hợp đồng tương tự ?
Xử lý, giải đáp tình huống:

Tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quan điểm của chúng tôi thì nếu nhà thầu làm đúng, đầy đủ các thủ tục quy định thì khi có phát sinh hạng mục, tương ứng với nó là thay đổi giá hợp đồng thì các bên phải làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng, khi đó giá hợp đồng và giá quyết toán sẽ bằng nhau và khi đó không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên nếu các bên không làm phụ lục hợp đồng bổ sung thì 2 giá trị này sẽ khác nhau và trong trường hợp này chúng tôi cho rằng do đây là bước đánh giá năng lực kinh nghiệm nên có thể chấp nhận giá quyết toán Hợp đồng (là giá trị khối lượng thực tế nhà thầu đã làm) để làm cơ sở đánh giá với điều kiện phần giá trị chênh lệch tăng thêm giữa quyết toán và hợp đồng phải đảm bảo tính chất công việc theo đúng yêu cầu của HSMT.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia (Khoản 2 Điều 76 Luật Đấu thầu).
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!