Nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng thì xử lý thế nào ?

Sau khi phê duyệt xếp hạng nhà thầu, Bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng nhưng nhà thầu không đến thương thảo thì xử lý thế nào ?

Tình huống trên được hướng dẫn xử lý, giải đáp như sau: Khoản 5 Điều 40 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2013.

Trường hợp nhà thầu không tiến hành thương thảo hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng của bên mời thầu thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu.

Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Tham khảo các tình huống tương tự khác tại:

https://chinhsachonline.chinhphu.vn/nha-thau-khong-den-thuong-thao-hop-dong-xu-ly-the-nao-61123.htm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!