Trường hợp các cá nhân của doanh nghiệp nhà nước khi tham gia vào các hoạt động đấu thầu có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu không ?

Nội dung tình huống:

Công ty A là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Công ty A có thành lập Phòng Quản lý Đấu thầu chuyên tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa trong nội bộ toàn Công ty (thỉnh thoảng có tổ chức đấu thầu các gói thầu tư vấn thiết kế, xây lắp, giám sát thi công, bảo hiểm,… của Công ty) để phục vụ sản xuất kinh doanh trong Công ty. Các cá nhân trong Phòng Quản lý Đấu thầu tham gia lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá và đồng thời tham gia vào Tổ chuyên gia để đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, báo giá. Các cá nhân này đã có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản. Vậy, các cá nhân này có cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ?

Xử lý, giải đáp tình huống:

Khoản 1, Điều 16 Luật Đấu thầu quy định cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 35, Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, trường hợp các cá nhân thuộc phòng chức năng của doanh nghiệp Nhà nước (không phải thuộc các Ban QLDA chuyên nghiệp) tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu do doanh nghiệp Nhà nước này là chủ đầu tư theo nhiệm vụ được giao thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!