Nhà thầu không điền thông tin về hợp đồng tương tự trong webform mà chỉ cung cấp các bản scan hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, trường hợp này kinh nghiệm hợp đồng tương tự có được đánh giá không ?

Tình huống trên được hướng dẫn xử lý như sau:

Khi tham dự thầu, nhà thầu phải kê khai thông tin về hợp đồng tương tự trên webform (các biểu mẫu 10A và 10B) để làm căn cứ đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu. Việc nhà thầu không kê khai thông tin về hợp đồng tương tự theo yêu cầu của E-HSMT mà chỉ đính kèm file scan hợp đồng, thanh lý họp đồng trong E-HSDT là chưa phù hợp với quy định nêu trên nhưng đây không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Theo đó, trong trường hợp này, chủ đầu tư có thể coi đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu và chịu trách nhiệm xử lý tình huống trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo hướng tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu trên cơ sở file hợp đồng, thanh lý hợp đồng đính kèm trong E-HSDT.

Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!