Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG theo Luật Đấu thầu mới (Luật số 22/2023/QH15), Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định cập nhật mới nhất, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác đấu thầu, đã tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn Bảng quy trình các bước thực hiệnbộ file mẫu các thủ tục triển khai gói thầu CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG để có thể tham khảo áp dụng ngay, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, bài bản và hiệu quả nhất có thể, cụ thể:

1. Bảng chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu chỉ định thầu thông thường:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN  
Bước 2 Trình, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu: gồm 2 trường hợp:

(1) Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Không phải thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm (tức là không phải thực hiện bước 2 này, chỉ lập để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

(2) Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công: Hoặc là phê duyệt dự toán trước (gồm các thủ tục tại Bước 2 này) hoặc là phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bước 3.

Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.
2.1 Xây dựng, trình thẩm định phê duyệt dự toán mua sắm – Mẫu 01a-Tờ trình kèm theo;

– Mẫu 01b- Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (trường hợp áp dụng phương pháp lấy báo giá).

– Mẫu 01c-Báo giá hàng hóa, dịch vụ tham khảo (kèm theo).

2.2 Lập báo cáo thẩm định;

Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán mua sắm (sau thẩm định).

Mẫu 02a, 02b kèm theo
2.3 Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm của cấp có thẩm quyền. Mẫu 03 kèm theo
Bước 3 Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bước này cũng có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt để xem xét phê duyệt tại bước 2 (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính).
3.1 Xây dựng, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (trừ gói thầu quy định tại khoản 4, điều 23, Luật đấu thầu 22 và gói thầu tại khoản 1, điều 78, Nghị định 24/2024/NĐ-CP (tức gói thầu quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu) không phải phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Mẫu 02A thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.2 Báo cáo kết quả thẩm định;

Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT (sau thẩm định)

– Mẫu 02B-Báo cáo thẩm định thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

– Mẫu 03A- Tờ trình đề nghị phê duyệt kèm theo.

3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT Mẫu 02C thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). Kê khai theo mẫu trên hệ thống đính kèm QĐ phê duyệt
Bước 4 Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng Có 2 trường hợp:

(1) Thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT;

(2) Hoặc tự thực hiện nếu đủ điều kiện, năng lực. 

  Trường hợp (1) đi thuê tư vấn đấu thầu: Trường hợp nếu không đủ năng lực, kinh nghiệm hoặc muốn thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thì việc lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (tức thủ tục thực hiện gói thầu tư vấn đấu thầu) thực hiện theo quy trình, thủ tục tải trên Dauthaumuasam.vn.  
  Trường hợp (2) tự thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu mà không thuê tư vấn đấu thầu, cụ thể gồm các bước sau:  
4.1 Trình thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (đối với trường hợp đủ điều kiện năng lực và tự thực hiện, còn nếu không đủ điều kiện năng lực thì đi thuê tư vấn đấu thầu, khi đó đơn vị tư vấn đấu thầu sẽ thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu) Mẫu 04 kèm theo
4.2 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu 05 kèm theo
4.3 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu số 04 thuộc file Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
4.4 Lập Hồ sơ yêu cầu: Áp dụng các mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. – Mẫu số 1A kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp;

– Mẫu số 1B kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa;

– Mẫu số 1C kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn;

– Mẫu số 1D kèm theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

– Đối với gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu quốc tế, gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, việc lập hồ sơ yêu cầu được vận dụng các mẫu này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

4.5 Trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) Mẫu 06 kèm theo
4.6 Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu: vận dụng mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (sau thẩm định).

 Mẫu báo cáo thẩm định HSYC vận dụng theo Mẫu số 03A kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

– Mẫu 07-Tờ trình đề nghị phê duyệt HSYC kèm theo.

4.7 Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Mẫu 08 kèm theo
4.8 Văn bản mời nhà thầu có lĩnh vực hoạt động phù hợp cung cấp HSNL sơ bộ để rà soát, nhằm xác định một nhà thầu dự kiến được mời nhận hồ sơ yêu cầu theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 76, NĐ 24/2024/NĐ-CP. Mẫu 09 kèm theo
…….. ……………………………………………………. ……………………………….
4.27 Biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu 20 kèm theo

Riêng đối với các gói thầu mua thuốc, dược liệu và vị thuốc cổ truyền thuộc lĩnh vực Y tế thì mẫu Tờ trình và Báo cáo thẩm định Kế hoạch LCNT (theo Điều 13, Thông tư 07/2024/TT-BYT) và Mẫu E-HSMT, HSYC (theo Điều 14, Thông tư 07/2024/TT-BYT) thực hiện theo mẫu kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế;  

Chi tiết các bước từ 4.9 -> 4.26 xem trong file tải về tại mục 2 dưới đây.

2. Bộ file mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG theo quy định mới nhất (đã update theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT) như nêu tại mục 1, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng ngay vào triển khai công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả (vừa tiết kiệm thời gian, vừa chặt chẽ, mang tính chuyên môn cao…). Chi tiết tải theo đường link dưới đây:

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

3. Trường hợp nào áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường ?

Theo quy định tại khoản 1, điều 23, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, chỉ định thầu thông thường gồm các trường hợp sau:

“d) Gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước;

đ) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do cần bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó hoặc từ hãng sản xuất, đại lý của hãng sản xuất do cần bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền với các trang thiết bị, máy móc, phần mềm, dịch vụ sẵn có hoặc do các điều kiện bảo hành của nhà thầu, hãng sản xuất mà không thể mua được từ nhà thầu khác, hãng sản xuất khác;

e) Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, mua bản quyền sở hữu trí tuệ, mua bản quyền chương trình phát sóng; gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay;

g) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của phương án kiến trúc trúng tuyển khi tác giả đó có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng; gói thầu thi công xây dựng, phục chế tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng được chỉ định cho tác giả của ý tưởng hoặc đồ án quy hoạch xây dựng đã trúng tuyển thông qua thi tuyển;

h) Gói thầu tư vấn, thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu tư vấn, rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công;

i) Gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu thực hiện được trên thị trường do yêu cầu về giải pháp công nghệ;

k) Gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo Nghị quyết của Quốc hội khi quyết định chủ trương đầu tư dự án;

l) Gói thầu thuê kho lưu giữ hàng tạm giữ; gói thầu thuê vận chuyển, bốc xếp hàng tạm giữ tại các cảng biển, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung trong trường hợp chỉ có duy nhất một đơn vị cung cấp dịch vụ trong cảng; gói thầu nhập khẩu vũ khí thể thao phục vụ các câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao tập luyện, thi đấu hằng năm.”

Lưu ý:

(1) Để được tải toàn bộ các tài liệu trên, người dùng cần phải có tài khoản VIP1,2:

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản VIP hoặc nâng cấp tài khoản từ miễn phí lên VIP hoặc gia hạn tài khoản VIP đã hết hạn xem tại Phần III, mục “Hướng dẫn” người dùng tại đường link dưới đây:

https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-su-dung-tien-ich-cua-website/

(2) Sau khi tải xong toàn bộ thư mục file tài liệu về, để nắm bắt nhanh và sử dụng hiệu quả, người dùng trước tiên mở Bảng trình tự thủ tục các bước thực hiện (file số TT 0 và in HOA trong thư mục tải về) đọc để nắm, hiểu được toàn bộ quy trình thủ tục của gói thầu được tổng hợp bao quát trong bảng này, sau đó muốn đọc cụ thể bước thủ tục nào thì tham chiếu/ánh xạ theo STT đầu mục thủ tục từ bảng này vào STT file tương ứng trong thư mục tải về để mở ra đọc, lưu ý đối với một số file mẫu thủ tục cụ thể được ban hành kèm theo Thông tư thì trong bảng tổng hợp trình tự thủ tục các bước này đã note rõ nó là mẫu số bao nhiêu, thuộc Thông tư nào, khi đó các bạn chỉ việc tải mẫu có sẵn trong Thông tư này trên trang web Dauthaumuasam.vn về để ghép vào bộ hoàn chỉnh sử dụng…

(3) Nếu cần tải bộ full Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các bạn tải TẠI ĐÂY.

Đã update ngày 08/5/2024 theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Dauthaumuasam.vn
4 thoughts on “Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

  1. Pingback: Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Dauthaumuasam.vn

  2. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu - Daut

  3. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập - Dauthaumuasam.vn

  4. Pingback: Thông tư số 05/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!