Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu mới số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT (Các mẫu 07A, 07B ban hành theo Thông tư 01 này vẫn còn hiệu lực cho đến khi Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực thi hành), Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT, Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định cập nhật mới nhất, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác đấu thầu, đã tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn Bảng quy trình các bước thực hiệnbộ file mẫu gồm đầy đủ các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ để có thể tham khảo áp dụng ngay, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, bài bản và hiệu quả nhất có thể, cụ thể:

1. Bảng chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện hoạt động mua sắm.
Bước 2 Trình, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu: gồm 2 trường hợp:

(1) Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Không phải thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm (tức là không phải thực hiện bước 2 này, chỉ lập để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

(2) Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công: Hoặc là phê duyệt dự toán trước hoặc là phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bước 3.

-Trường hợp hồ sơ trình duyệt gồm nhiều gói thầu thì tổng hợp đầy đủ theo từng gói thầu.

-Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

2.1 Tờ trình phê duyệt dự toán gói thầu

(Lưu ý: theo quy định mới tại điểm d, khoản 2, điều 16, NĐ24/2024/NĐ-CP có thể thu thập tối thiểu 01 báo giá làm căn cứ phê duyệt dự toán/giá gói thầu, tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo nên lấy tối thiểu 03 báo giá sẽ tối ưu, hiệu quả nhất và hạn chế phải giải trình khi thanh tra, kiểm tra,…).

– Mẫu 01a-Tờ trình kèm theo;

– Mẫu 01b-Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (trường hợp áp dụng phương thức báo giá).

– Mẫu 01c-Mẫu báo giá hàng hóa, dịch vụ tham khảo (kèm theo).

2.2 Báo cáo thẩm định; Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán gói thầu (sau thẩm định). Mẫu 02a, 02b kèm theo
2.3 Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu. Mẫu 03 kèm theo
Bước 3 Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT. Bước này có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính).
3.1 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu 02A thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.2 Báo cáo kết quả thẩm định;

Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định).

– Mẫu 02B thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

– Mẫu 04- Tờ trình đề nghị phê duyệt kèm theo.

3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu 02C thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). Kê khai theo mẫu trên hệ thống đính kèm QĐ phê duyệt
Bước 4 Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng Có 2 trường hợp:

(1) Thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT;

(2) Hoặc tự thực hiện nếu đủ điều kiện, năng lực.

4.1 Trường hợp (1) đi thuê tư vấn đấu thầu: Trường hợp nếu không đủ năng lực, kinh nghiệm hoặc muốn thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thì việc lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (tức thủ tục thực hiện gói thầu tư vấn đấu thầu) thực hiện theo quy trình, thủ tục TẠI ĐÂY (hoặc tải trên Dauthaumuasam.vn).  
4.2 Trường hợp (2) tự thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu mà không thuê tư vấn đấu thầu:  
4.2.1 Trình thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (trong đó lưu ý thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng quy định tại điều 19, NĐ 24/2024/NĐ-CP) Mẫu 05 kèm theo
4.2.2 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu 06 kèm theo
4.2.3 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu số 04 thuộc file Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
4.2.4 Tổ chức lập, hoàn thiện E-HSMT theo mẫu quy định – Gói xây lắp: Mẫu 03A;  Gói hàng hóa: Mẫu 04A;  Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 05A kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT;

-Gói mua thuốc: Mẫu 07A kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT (cho đến khi có Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Y tế).

4.2.5 Tờ trình phê duyệt E-HSMT Mẫu 07 kèm theo
4.2.6 Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT: Áp dụng mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mẫu báo cáo thẩm định E-HSMT áp dụng theo Mẫu số 03A kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.
4.2.7 Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT (sau thẩm định) Mẫu 08 kèm theo
4.2.8 Quyết định phê duyệt E-HSMT Mẫu 09 kèm theo
4.2.9 Đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
4.2.10 Đóng thầu, mở thầu (Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu). Biên bản mở thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở thầu. 

(Lưu ý nếu chậm trễ mở thầu quá hạn theo quy định tại NĐ122 có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng).

Thao tác trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và sử dụng mẫu Biên bản mở thầu có sẵn trên này.
4.2.11 Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT.

(Lưu ý: Chủ đầu tư không phải ký phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 30, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, đây là điểm mới so với quy định cũ).

– Mẫu 07A-Mẫu BCĐG gói XL, HH, PTV 1 túi theo quy trình 1 kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

Mẫu 07B-Mẫu BCĐG gói HH, PTV 1 túi theo quy trình 2 kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

4.2.12 Mời nhà thầu xếp hạng 1 vào thương thảo hợp đồng nếu cần (Theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 43, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ phi tư vấn áp dụng đấu thầu quốc tế, gói thầu hỗn hợp và gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn là bắt buộc phải có biên bản thương thảo, tuy nhiên gói tư vấn theo quy định là 2 túi hồ sơ nên không thuộc đối tượng của quy trình này) và đối chiếu tài liệu. Mẫu 10 kèm theo

 

………. …………………………………………………………………………………………………………. ……………………………
4.2.29 Biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu 18 kèm theo

(Note: Chi tiết các bước từ 4.2.13 -> 4.2.28 xem trong file tải về).

2. Bộ file mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ như nêu tại mục 1 đã được cập nhật theo các quy định mới nhất, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng ngay vào triển khai công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả (vừa tiết kiệm thời gian, vừa chặt chẽ, mang tính chuyên môn cao…), chi tiết tải bộ full tại đường link dưới đây:

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

3. Các quy định quan trọng đáng lưu ý đối với gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ, và đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm đó là “Khi nào thì đấu thầu rộng rãi áp dụng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ ?”:

Tại Điều 30, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định như sau:

“Điều 30. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật này;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

2. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.”

Lưu ý:

(1) Để được tải toàn bộ các tài liệu trên, người dùng cần phải có tài khoản VIP1,2:

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản VIP hoặc nâng cấp tài khoản từ miễn phí lên VIP hoặc gia hạn tài khoản VIP đã hết hạn xem tại Phần III, mục “Hướng dẫn” người dùng tại đường link dưới đây:

https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-su-dung-tien-ich-cua-website/

(2) Sau khi tải xong toàn bộ thư mục file tài liệu về, để nắm bắt nhanh và sử dụng hiệu quả, người dùng trước tiên mở Bảng trình tự thủ tục các bước thực hiện (file số TT 0 và in HOA trong thư mục tải về) đọc để nắm, hiểu được toàn bộ quy trình thủ tục của gói thầu được tổng hợp bao quát trong bảng này, sau đó muốn đọc cụ thể bước thủ tục nào thì tham chiếu/ánh xạ theo STT đầu mục thủ tục từ bảng này vào STT file tương ứng trong thư mục tải về để mở ra đọc, lưu ý đối với một số file mẫu thủ tục cụ thể được ban hành kèm theo Thông tư thì trong bảng tổng hợp trình tự thủ tục các bước này đã note rõ nó là mẫu số bao nhiêu, thuộc Thông tư nào, khi đó các bạn chỉ việc tải mẫu có sẵn trong Thông tư này trên trang web Dauthaumuasam.vn về để ghép vào bộ hoàn chỉnh sử dụng…   

Đã update ngày 09/5/2024 theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Dauthaumuasam.vn
6 thoughts on “Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

  1. Trần Phúc Triệu says:

    Tôi muốn hỏi: Quy trình này và các mẫu phụ lục có thể áp dụng cho gói thầu Phi tư vấn một giai đoạn một túi hồ sơ không?

  2. Pingback: Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Dauthaumuasam.vn

  3. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu - Daut

  4. Pingback: Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng được cập nhật mới nhất - Dauthaumuasam.vn

  5. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!