Quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH QUA MẠNG theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH QUA MẠNG theo Luật Đấu thầu mới số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT (các mẫu 07A, 07B ban hành theo Thông tư 01 này vẫn còn hiệu lực cho đến khi Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực thi hành), Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT, Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định cập nhật mới nhất, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác đấu thầu, đã tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn quy trình các bước thực hiện và bộ file mẫu các thủ tục triển khai gói thầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH QUA MẠNG để có thể tham khảo áp dụng ngay, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, bài bản và hiệu quả nhất, cụ thể:

1. Bảng chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN Phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện gói thầu.
Bước 2 Trình, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu: gồm 2 trường hợp:

(1) Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Không phải thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm (tức là không phải thực hiện bước 2 này, chỉ lập để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

(2) Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công: Hoặc là phê duyệt dự toán trước (gồm các thủ tục tại Bước 2 này) hoặc là phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bước 3.

Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.
2.1 Tờ trình phê duyệt dự toán mua sắm – Mẫu 01a-Tờ trình kèm theo;

– Mẫu 01b-Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (trường hợp áp dụng phương thức báo giá).

– Mẫu 01c-Mẫu báo giá hàng hóa, dịch vụ tham khảo (kèm theo).

2.2 Báo cáo thẩm định;

Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán mua sắm (sau thẩm định).

Mẫu 02a, 02b kèm theo
2.3 Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm. Mẫu 03 kèm theo
Bước 3 Trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT. Bước này có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt để xem xét phê duyệt tại bước 2 (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính).
3.1 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu 02A thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.2 Báo cáo kết quả thẩm định;

Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định).

– Mẫu 02B -Báo cáo kết quả thẩm định thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

– Mẫu 04- Tờ trình đề nghị phê duyệt kèm theo.

3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu 02C thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT.
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ).  
Bước 4 Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao sản phẩm đưa vào sử dụng: Thực hiện theo Điều 24 đến 33, Điều 79, Nghị định 24/2024/NĐ-CP Có 2 trường hợp:

(1) Thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT;

(2) Hoặc tự thực hiện nếu đủ điều kiện, năng lực.  

  Trường hợp (1) đi thuê tư vấn đấu thầu: Trường hợp nếu không đủ năng lực, kinh nghiệm hoặc muốn thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thì việc lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (tức thủ tục thực hiện gói thầu tư vấn đấu thầu) thực hiện theo quy trình, thủ tục TẠI ĐÂY (hoặc tải trên Dauthaumuasam.vn):  
  Trường hợp (2) tự thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu mà không thuê tư vấn đấu thầu, cụ thể gồm các bước sau:  
4.1 Tờ trình thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (trong đó lưu ý thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng quy định tại điều 19, NĐ 24/2024/NĐ-CP) Mẫu 05 kèm theo
4.2 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu 06 kèm theo
4.3 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia khi đánh giá E-HSDT Mẫu số 04 thuộc file Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
4.4 Lập, hoàn thiện E-HSMT (hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh qua mạng) theo mẫu quy định – Gói xây lắp: Mẫu 03A;  Gói hàng hóa: Mẫu 04A;  Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 05A kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT;

-Gói mua thuốc: Mẫu 07A kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT (cho đến khi có Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Y tế).

4.5 Tờ trình phê duyệt E-HSMT Mẫu 07 kèm theo
4.6 Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT: Áp dụng mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT (sau thẩm định).

Mẫu báo cáo thẩm định E-HSMT áp dụng theo Mẫu số 03A kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT;  

 

– Mẫu 08 Tờ trình phê duyệt E-HSMT kèm theo

4.7 Quyết định phê duyệt E-HSMT Mẫu 09 kèm theo
4.8 Đăng tải thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
4.9 Đóng thầu, mở thầu trên hệ thống (Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu). Biên bản mở thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở thầu.

(Lưu ý nếu chậm trễ mở thầu quá hạn theo quy định tại NĐ122 có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng).

 
4.10 Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT.

 

– Mẫu 07A-Mẫu BCĐG gói XL, HH, PTV 1 túi theo quy trình 1 kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

Mẫu 07B-Mẫu BCĐG gói HH, PTV 1 túi theo quy trình 2 kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

4.11 Công văn mời nhà thầu xếp hạng 1 vào đối chiếu tài liệu.

(Lưu ý: Chủ đầu tư không phải ký phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 30, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, đây là điểm mới so với quy định cũ).

Mẫu 10 kèm theo
…….. ……………………………………………………. ………………………………….
4.26 Biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu 17 kèm theo

Riêng đối với các gói thầu mua thuốc, dược liệu và vị thuốc cổ truyền thuộc lĩnh vực Y tế thì mẫu Tờ trình và Báo cáo thẩm định Kế hoạch LCNT (theo Điều 13, Thông tư 07/2024/TT-BYT) và Mẫu E-HSMT, HSYC (theo Điều 14, Thông tư 07/2024/TT-BYT) thực hiện theo mẫu kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế;  

Chi tiết các bước từ 4.12 -> 4.25 xem trong file tải về tại mục 2 dưới đây.

2. Bộ file mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng như nêu tại mục 1 đã cập nhật theo các quy định mới nhất, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng ngay vào triển khai công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả (vừa tiết kiệm thời gian, vừa mang tính chuyên môn cao…) chi tiết tải bộ full theo đường link dưới đây:

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

3. Các quy định quan trọng đối với Chào hàng cạnh tranh: Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong các trường hợp theo Điều 24, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 như sau: 

“Điều 24. Chào hàng cạnh canh:

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

2. Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

3. Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

4. Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này.”

-> Như vậy lưu ý theo quy định thì gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không thực hiện chào hàng cạnh tranh được.

Lưu ý:

(I) Để được tải toàn bộ các tài liệu trên, người dùng cần phải có tài khoản VIP1,2:

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản VIP hoặc nâng cấp tài khoản từ miễn phí lên VIP hoặc gia hạn tài khoản VIP đã hết hạn xem tại Phần III, mục “Hướng dẫn” người dùng tại đường link dưới đây:

https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-su-dung-tien-ich-cua-website/

(II) Sau khi tải xong toàn bộ thư mục file tài liệu về, để nắm bắt nhanh và sử dụng hiệu quả, người dùng trước tiên mở Bảng trình tự thủ tục các bước thực hiện (file số TT 0 và in HOA trong thư mục tải về) đọc để nắm, hiểu được toàn bộ quy trình thủ tục của gói thầu được tổng hợp bao quát trong bảng này, sau đó muốn đọc cụ thể bước thủ tục nào thì tham chiếu/ánh xạ theo STT đầu mục thủ tục từ bảng này vào STT file tương ứng trong thư mục tải về để mở ra đọc, lưu ý đối với một số file mẫu thủ tục cụ thể được ban hành kèm theo Thông tư thì trong bảng tổng hợp trình tự thủ tục các bước này đã note rõ nó là mẫu số bao nhiêu, thuộc Thông tư nào, khi đó các bạn chỉ việc tải mẫu có sẵn trong Thông tư này trên trang web Dauthaumuasam.vn về để ghép vào bộ hoàn chỉnh sử dụng…

Đã update ngày 09/5/2024 theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Dauthaumuasam.vn9 thoughts on “Quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH QUA MẠNG theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

  1. Pingback: Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Dauthaumuasam.vn

  2. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu - Daut

  3. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THÔNG THƯỜNG qua mạng - Dauthaumuasam.vn

  4. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!