Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu mới số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT (các mẫu 07A, 07B ban hành theo Thông tư 01 này vẫn còn hiệu lực cho đến khi Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực thi hành), Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT và Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT, Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định cập nhật mới nhất, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác đấu thầu, đã tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn Bảng quy trình các bước thực hiệnbộ file mẫu chuẩn hóa gồm đầy đủ các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ để có thể tham khảo áp dụng ngay, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, bài bản và hiệu quả nhất có thể, cụ thể:

1. Bảng chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện hoạt động mua sắm.
Bước 2 Trình, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu: gồm 2 trường hợp:

(1) Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Không phải thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm (tức là không phải thực hiện bước 2 này, chỉ lập để làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

(2) Đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công: Hoặc là phê duyệt dự toán trước hoặc là phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Bước 3.

-Trường hợp hồ sơ trình duyệt gồm nhiều gói thầu thì tổng hợp đầy đủ theo từng gói thầu.

-Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thì “không phải trình, phê duyệt quyết định mua sắm” theo quy định tại khoản 1, điều 92, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

2.1 Tờ trình phê duyệt dự toán gói thầu

(Lưu ý: theo quy định mới tại điểm d, khoản 2, điều 16, NĐ24/2024/NĐ-CP có thể thu thập tối thiểu 01 báo giá làm căn cứ phê duyệt dự toán/giá gói thầu, tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo nên lấy tối thiểu 03 báo giá sẽ tối ưu, hiệu quả nhất và hạn chế phải giải trình khi thanh tra, kiểm tra,…).

– Mẫu 01a-Tờ trình kèm theo;

– Mẫu 01b-Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (trường hợp áp dụng phương thức báo giá).

– Mẫu 01c-Mẫu báo giá hàng hóa, dịch vụ tham khảo (kèm theo).

2.2 Báo cáo thẩm định;

Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán gói thầu (sau thẩm định).

Mẫu 02a, 02b kèm theo
2.3 Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu. Mẫu 03 kèm theo
Bước 3 Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT. Bước này có thể gộp với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện và cùng 1 cấp phê duyệt (nhằm đơn giản hóa, rút bớt thủ tục hành chính).
3.1 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu 02A thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.2 Báo cáo kết quả thẩm định;

Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (sau thẩm định).

– Mẫu 02B-Báo cáo kết quả thẩm định thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

– Mẫu 04- Tờ trình đề nghị phê duyệt kèm theo.

3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mẫu 02C thuộc file Kế hoạch LCNT kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). Kê khai theo mẫu trên hệ thống đính kèm QĐ phê duyệt.
Bước 4 Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng Có 2 trường hợp:

(1) Thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT;

(2) Hoặc tự thực hiện nếu đủ điều kiện, năng lực.

4.1 Trường hợp (1) đi thuê tư vấn đấu thầu: Trường hợp nếu không đủ năng lực, kinh nghiệm hoặc muốn thuê tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp để lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thì việc lựa chọn nhà thầu, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (tức thủ tục thực hiện gói thầu tư vấn đấu thầu) thực hiện theo quy trình, thủ tục TẠI ĐÂY (hoặc tải trên Dauthaumuasam.vn).  
4.2 Trường hợp (2) tự thực hiện: Chủ đầu tư, Bên mời thầu tự thực hiện toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu mà không thuê tư vấn đấu thầu:  
4.2.1 Trình thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (trong đó lưu ý thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng quy định tại điều 19, NĐ 24/2024/NĐ-CP) Mẫu 05 kèm theo
4.2.2 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu 06 kèm theo
4.2.3 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu Mẫu số 04 thuộc file Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
4.2.4 Tổ chức lập, hoàn thiện E-HSMT theo mẫu quy định – Gói xây lắp: Mẫu 03B;  Gói hàng hóa: Mẫu 04B;  Gói dịch vụ phi tư vấn: Mẫu 05B; Gói tư vấn: Mẫu 06A ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

– Gói mua thuốc: Mẫu 07B kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

4.2.5 Tờ trình phê duyệt E-HSMT của Bên mời thầu Mẫu 07 kèm theo
4.2.6 Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT: Áp dụng mẫu ban hành theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mẫu báo cáo thẩm định E-HSMT áp dụng theo Mẫu số 03A kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.
4.2.7 Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT của Đơn vị thẩm định (sau khi hoàn thành thẩm định) Mẫu 08 kèm theo
4.2.8 Quyết định phê duyệt E-HSMT Mẫu 09 kèm theo
4.2.9 Đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
4.2.10 Đóng thầu, mở thầu (Bên mời thầu phải tiến hành mở E-HSĐXKT và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu). Biên bản mở E-HSĐXKT được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu quy định trong E-HSMT. 

(Lưu ý nếu chậm trễ mở thầu quá hạn theo quy định tại NĐ122 có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng).

Thao tác trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và sử dụng mẫu Biên bản mở thầu có sẵn trên này.
4.2.11 Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT, lập Báo cáo đánh giá E-HSDT.

(Lưu ý: Chủ đầu tư không phải ký phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 30, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, đây là điểm mới so với quy định cũ).

– Mẫu 07C – Đối với gói XL, HH, PTV kèm theo Thông tư sô 06/2024/TT-BKHĐT;

– Mẫu 07D – Đối với gói TV kèm theo Thông tư số  06/2024/TT-BKHĐT;

……… ………………………………………………………….. …………………………….
4.2.34 Biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu 20 kèm theo

Riêng đối với các gói thầu mua thuốc, dược liệu và vị thuốc cổ truyền thuộc lĩnh vực Y tế thì mẫu Tờ trình và Báo cáo thẩm định Kế hoạch LCNT thực hiện theo mẫu kèm Thông tư 07/2024/TT-BYT (theo Điều 13) và Cơ sở y tế công lập chỉ áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ khi có hướng dẫn của pháp luật về khoa học, công nghệ (khoản 6, Điều 12); 

Chi tiết các bước từ 4.2.12 -> 4.2.33 xem trong file tải về.

2. Bộ file mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ như nêu tại mục 1, giúp cho các bạn chỉ việc tham khảo, áp dụng ngay vào triển khai công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả (vừa tiết kiệm thời gian, vừa chặt chẽ, mang tính chuyên môn cao…) chi tiết tải tại đường link dưới đây (Chỉ áp dụng đối với TK VIP2):

Nếu tại đây không hiển thị đường link để bạn tải tài liệu, có nghĩa là bạn không có tài khoản thích hợp để tải (chưa có TK VIP2).  

3. Các quy định quan trọng đáng lưu ý đối với gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ, và đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm đó là “Khi nào thì đấu thầu rộng rãi áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ ?”:

Tại Điều 31, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định như sau:

Điều 31. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;

b) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.

2. Nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.”

Như vậy ở đây cần phải rất chú ý rằng, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì đã rõ rồi, còn đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo quy định trên nếu muốn áp dụng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì các gói thầu đó phải “đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ”, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chưa có văn bản nào của cơ quan chức năng quy định, hướng dẫn cụ thể như thế nào là “kỹ thuật cao” (thậm chí là trong 1 văn bản trả lời của Bộ KHCN trả lời Bộ YT hỏi về việc này thì Bộ KHCN đã khẳng định “pháp luật về khoa học và công nghệ không có quy định về việc xác định hàng hóa đòi hỏi kỹ thuật cao theo điểm b, khoản 1, điều 31, Luật đấu thầu năm 2023”). Do đó các Chủ đầu tư cần đặc biệt lưu tâm, cân nhắc khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu này để sao cho đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định… 

Lưu ý:

(1) Để được tải toàn bộ các tài liệu trên, người dùng cần phải có tài khoản VIP2:

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản VIP2 hoặc nâng cấp tài khoản từ miễn phí lên VIP2 hoặc gia hạn tài khoản VIP2 đã hết hạn xem tại Phần III, mục “Hướng dẫn” người dùng tại đường link dưới đây:

https://dauthaumuasam.vn/huong-dan-su-dung-tien-ich-cua-website/

(2) Sau khi tải xong toàn bộ thư mục file tài liệu về, để nắm bắt nhanh và sử dụng hiệu quả, người dùng trước tiên mở Bảng trình tự thủ tục các bước thực hiện (file số TT 0 và in HOA trong thư mục tải về) đọc để nắm, hiểu được toàn bộ quy trình thủ tục của gói thầu được tổng hợp bao quát trong bảng này, sau đó muốn đọc cụ thể bước thủ tục nào thì tham chiếu/ánh xạ theo STT đầu mục thủ tục từ bảng này vào STT file tương ứng trong thư mục tải về để mở ra đọc, lưu ý đối với một số file mẫu thủ tục cụ thể được ban hành kèm theo Thông tư thì trong bảng tổng hợp trình tự thủ tục các bước này đã note rõ nó là mẫu số bao nhiêu, thuộc Thông tư nào, khi đó các bạn chỉ việc tải mẫu có sẵn trong Thông tư này trên trang web Dauthaumuasam.vn về để ghép vào bộ hoàn chỉnh sử dụng…  

Dauthaumuasam.vn9 thoughts on “Bảng quy trình thủ tục và bộ file mẫu triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

  1. Pingback: Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Dauthaumuasam.vn

  2. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu - Daut

  3. Pingback: So sánh điểm mới khác biệt, điều chỉnh sửa đổi giữa Luật Đấu thầu mới 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và Luật Đấu thầu cũ 2013 (Luật số 43/2013/QH13) - Dauthaumuasam.vn

  4. Pingback: Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng được cập nhật mới nhất - Dauthaumuasam.vn

  5. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ - Dauthaumuasam.vn

  6. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập - Dauthaumuasam.vn

  7. Pingback: Thông tư số 05/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói

  8. Pingback: Thông tư số 17/2024/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước - Dauthaumuasam.vn

  9. Pingback: Thông tư số 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!