Chi tiết trình tự các bước thủ tục và mẫu triển khai gói thầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên giá trị từ trên 200 triệu đến 15 tỷ đồng

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn (Chủ đầu tư, Bên mời thầu,…) trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu đầu tư, mua sắm hạng mục ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng, Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai, tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn bảng quy trình thực hiện và bộ file mẫu đầy đủ đã cập nhật theo quy định mới nhất của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT, gồm:

1. Chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu ứng dụng CNTT có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng được nêu chi tiết trong bảng sau:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch (duyệt giao dự toán NSNN năm) Bên mời thầu phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện hoạt động mua sắm.
Bước 2 Lập dự toán chi tiết làm cơ sở xác định giá gói thầu, chia ra làm 2 nhóm trường hợp như sau: Lưu ý: Đối với dự toán mua sắm thì không phải thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định tại diểm d, khoản 4, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP.
2.1 Nhóm trường hợp 01: Các hạng mục ứng dụng CNTT không phải lập Đề cương dự toán chi tiết theo quy định tại Khoản 1, điều 51, NĐ 73/2019/NĐ-CP, gồm các hạng mục:

a) Mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có;

b) Mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại; bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm; quản lý vận hành, thuê quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống thông tin, dịch vụ an ninh mạng, an toàn thông tin;

c) Tạo lập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu; bảo đảm hoạt động cho cổng/trang thông tin điện tử;

d) Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có mức kinh phí từ 200 triệu đồng trở xuống để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu;

đ) Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố thiên tai, hỏa hoạn hoặc thực thi nhiệm vụ giải quyết sự cố theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc yêu cầu nghiệp vụ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tục thực hiện như sau:

 
2.1.1 Lập dự toán dựa trên hướng dẫn tại khoản 2, điều 16, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, trường hợp chọn cách lấy báo giá thị trường thì tham khảo mẫu 01, 02 kèm theo. – Mẫu 01- Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (kèm theo).

– Mẫu 02- Báo giá hàng hóa, dịch vụ gồm đầy đủ thông tin cần thiết để tham khảo (kèm theo).

2.2 Nhóm trường hợp 02: Các hạng mục ứng dụng CNTT phải lập Đề cương dự toán chi tiết theo quy định tại Khoản 2, điều 51, NĐ 73/2019/NĐ-CP, gồm: Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về lập Đề cương và dự toán chi tiết.

Thủ tục thực hiện như sau:

 
2.2.1 Xây dựng, trình phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết hạng mục ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BTTTT của Bộ TTTT. – Mẫu 04-Tờ trình phê duyệt kèm theo.

– Mẫu 03-Đề cương dự toán chi tiết kèm theo.

– Mẫu 01-Công văn đề nghị báo giá.

– Mẫu 02- Mẫu Báo giá đầy đủ các thông tin cần thiết để tham khảo.

2.2.2 Lập báo cáo thẩm định (trong trường hợp cần thiết đơn vị chủ trì thẩm định có thể lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan nếu có) bao gồm: Báo cáo thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ và Báo cáo kết quả thẩm định đề cương dự toán chi tiết;

Tờ trình phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết

– Mẫu 05-Báo cáo thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ (theo Thông tư 03/2020/TT-BTTTT) kèm theo.

– Mẫu 06-Báo cáo kết quả thẩm định tổng hợp kèm theo.

– Mẫu 07-Tờ trình đề nghị phê duyệt (sau thẩm định) kèm theo.

2.2.3 Quyết định phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết hạng mục ứng dụng CNTT Mẫu 08 kèm theo
Bước 3 Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bước 3 này cũng có thể gộp luôn với bước 2 nếu xác định đủ điều kiện để phê duyệt ngay tại bước 2 và 2 bước cùng thẩm quyền 1 đơn vị duyệt (nhằm rút gọn bớt thủ tục hành chính).
3.1 Xây dựng, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT. Mẫu 02A kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.2 Báo cáo kết quả thẩm định;

Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT (sau thẩm định)

– Mẫu 02B-Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT;

– Mẫu 09- Tờ trình đề nghị phê duyệt kèm theo.

3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT Mẫu 02C kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành QĐ). Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
Bước 4 Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng  
  Chia ra 04 trường hợp theo từng hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu như sau (phụ thuộc vào quy mô, tính chất, đặc điểm cụ thể của mỗi gói thầu):  
4.1 – Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường quy định tại khoản 1, điều 23, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 gồm các trường hợp:

“d) Gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước;

đ) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do cần bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó hoặc từ hãng sản xuất, đại lý của hãng sản xuất do cần bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền với các trang thiết bị, máy móc, phần mềm, dịch vụ sẵn có hoặc do các điều kiện bảo hành của nhà thầu, hãng sản xuất mà không thể mua được từ nhà thầu khác, hãng sản xuất khác;

e) Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, mua bản quyền sở hữu trí tuệ, mua bản quyền chương trình phát sóng; gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay;

g) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của phương án kiến trúc trúng tuyển khi tác giả đó có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng; gói thầu thi công xây dựng, phục chế tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng được chỉ định cho tác giả của ý tưởng hoặc đồ án quy hoạch xây dựng đã trúng tuyển thông qua thi tuyển;

h) Gói thầu tư vấn, thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu tư vấn, rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công;

i) Gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu thực hiện được trên thị trường do yêu cầu về giải pháp công nghệ;

k) Gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo Nghị quyết của Quốc hội khi quyết định chủ trương đầu tư dự án;

l) Gói thầu thuê kho lưu giữ hàng tạm giữ; gói thầu thuê vận chuyển, bốc xếp hàng tạm giữ tại các cảng biển, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung trong trường hợp chỉ có duy nhất một đơn vị cung cấp dịch vụ trong cảng; gói thầu nhập khẩu vũ khí thể thao phục vụ các câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao tập luyện, thi đấu hằng năm.”

Bộ file mẫu và Bảng quy trình thủ tục áp dụng cho gói thầu chỉ định thầu thông thường tham khảo trên trang Dauthaumuasam.vn
4.2 – Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng quy định tại điều 24, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 gồm các trường hợp:

“Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

2. Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

3. Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

4. Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này.”

Bộ file mẫu và Bảng quy trình thủ tục cho gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng tham khảo trên trang Dauthaumuasam.vn
4.3 – Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ quy định tại khoản 1, điều 30, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 gồm các trường hợp:

“a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật này;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.”

Bộ file mẫu và Bảng quy trình thủ tục cho gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ tham khảo trên trang Dauthaumuasam.vn
4.4 – Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ quy định tại khoản 1, điều 31, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, gồm các trường hợp:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;

b) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.”

Bộ file mẫu và Bảng quy trình thủ tục cho gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ tham khảo trên trang Dauthaumuasam.vn

2. Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục cho triển khai gói thầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng, giúp cho các bạn cơ bản chỉ việc tham khảo, áp dụng nhanh chóng, tiện lợi.

Chi tiết bộ file mẫu tải tại đường link dưới đây (Chỉ áp dụng đối với TK VIP2):

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

(Nếu tại đây không xuất hiện đường link để bạn tải tài liệu, có nghĩa là bạn chưa có TK VIP2. Để tải được các file mẫu này, người dùng cần đăng ký tài khoản VIP2. Cách đăng ký: Nhấn vào ô “Đăng ký thành viên” ở góc trên bên phải của trang web, chọn gói VIP2 và thực hiện đăng ký theo mẫu).

Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu THÔNG THƯỜNG.

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn

One thought on “Chi tiết trình tự các bước thủ tục và mẫu triển khai gói thầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên giá trị từ trên 200 triệu đến 15 tỷ đồng

  1. Pingback: Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục sử dụng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm dành cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!