Chi tiết trình tự các bước thủ tục và mẫu triển khai gói thầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên giá trị từ trên 200 triệu đến 15 tỷ đồng

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn (Chủ đầu tư, Bên mời thầu,…) trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu đầu tư, mua sắm hạng mục ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng, Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai, tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn:

1. Chi tiết trình tự thủ tục các bước thực hiện đối với gói thầu ứng dụng CNTT:

2. Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục cho triển khai gói thầu ứng dụng CNTT, giúp cho các bạn cơ bản chỉ việc tham khảo, áp dụng nhanh chóng, tiện lợi.
Chi tiết trình tự thủ tục các bước và các mẫu để triển khai gói thầu/hạng mục ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng một cách hoàn chỉnh nhất được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây:

TT CHI TIẾT TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GHI CHÚ
Bước 1 Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch (duyệt giao dự toán NSNN năm) Bên mời thầu phải đảm bảo được giao/bố trí vốn trước khi thực hiện hoạt động mua sắm.
Bước 2 Xây dựng, trình, phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết hạng mục ứng dụng CNTT, chia ra làm 2 nhóm trường hợp như sau: Căn cứ quy định tại Điều 51, NĐ 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Nhóm 01 Các hạng mục ứng dụng CNTT không phải lập Đề cương dự toán chi tiết theo quy định tại Khoản 1, điều 51, NĐ 73/2019/NĐ-CP, gồm các hạng mục:

a) Mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có;

b) Mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại; bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm; quản lý vận hành, thuê quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống thông tin, dịch vụ an ninh mạng, an toàn thông tin;

c) Tạo lập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu; bảo đảm hoạt động cho cổng/trang thông tin điện tử;

d) Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có mức kinh phí từ 200 triệu đồng trở xuống để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu;

đ) Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố thiên tai, hỏa hoạn hoặc thực thi nhiệm vụ giải quyết sự cố theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc yêu cầu nghiệp vụ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tục thực hiện như sau:

 
2.1 Xây dựng, trình thẩm định phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết (triển khai các thủ tục mua sắm bám theo hướng dẫn tại Thông tư 58, 68 của Bộ Tài chính về mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị…) – Mẫu 01a-Tờ trình kèm theo;

– Mẫu 01b- Công văn đề nghị các doanh nghiệp báo giá hàng hóa, dịch vụ (kèm theo).

– Mẫu 01c-Báo giá hàng hóa, dịch vụ gồm đầy đủ thông tin cần thiết để tham khảo (kèm theo).

2.2 Lập báo cáo thẩm định (trong trường hợp cần thiết đơn vị chủ trì thẩm định có thể lấy ý kiến các cơ quan liên quan nếu có), Tờ trình phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết – Mẫu 02a-Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo.

– Mẫu 02b-Tờ trình phê duyệt kèm theo.

2.3 Quyết định phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết của cấp có thẩm quyền Mẫu 03 kèm theo
Nhóm 02 Các hạng mục ứng dụng CNTT phải lập Đề cương dự toán chi tiết theo quy định tại Khoản 2, điều 51, NĐ 73/2019/NĐ-CP, gồm: Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về lập Đề cương và dự toán chi tiết.

Thủ tục thực hiện như sau:

 
2.4 Xây dựng, trình phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết hạng mục ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BTTTT của Bộ TTTT. – Mẫu 04-Tờ trình phê duyệt kèm theo.

– Mẫu 05-Đề cương dự toán chi tiết kèm theo.

– Mẫu 01b-Công văn đề nghị báo giá.

– Mẫu 01c- Mẫu Báo giá đầy đủ các thông tin cần thiết để tham khảo.

2.5 Lập báo cáo thẩm định (trong trường hợp cần thiết đơn vị chủ trì thẩm định có thể lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan nếu có), Tờ trình phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết – Mẫu 06a-Báo cáo thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ (theo Thông tư 03/2020/TT-BTTTT) kèm theo.

– Mẫu 06b-Báo cáo kết quả thẩm định tổng hợp kèm theo.

– Mẫu 07-Tờ trình đề nghị phê duyệt sau thẩm định kèm theo.

2.6 Quyết định phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết của cấp có thẩm quyền Mẫu 08 kèm theo
Bước 3 Xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường hợp xác định kế hoạch LCNT đủ điều kiện để phê duyệt cùng bước 2 (trong đó gồm cả sự phù hợp về thẩm quyền phê duyệt) thì có thể gộp chung Bước 2 và 3 làm một để đơn giản hóa thủ tục (khi đó các mẫu ở bước 2 và 3 cần chỉnh sửa tích hợp lại sao cho phù hợp) 
3.1 Xây dựng, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT. Mẫu 09 kèm theo
3.2 Báo cáo kết quả thẩm định, trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch LCNT Mẫu 10a-Báo cáo thẩm định kèm theo.

Mẫu 10b-Tờ trình đề nghị phê duyệt.

3.3 Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT Mẫu 11 kèm theo
3.4 Đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (chú ý thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký QĐ). Kê khai theo mẫu trên hệ thống.
Bước 4 Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng  
  Chia ra các trường hợp theo từng hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu như sau (phụ thuộc vào quy mô, tính chất, đặc điểm cụ thể của mỗi gói thầu):  
  – Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Luật Đấu thầu 2013) thì hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Trong đó lưu ý hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54, Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

– Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

– Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công (được hiểu áp cho các gói thầu ngoài mua sắm thường xuyên như thuộc dự án đầu tư,…).

Chi tiết trình tự thủ tục thực hiện được bắt đầu triển khai từ Bước 4 đối với gói thầu chỉ định thầu thông thường đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, xem lại TẠI ĐÂY.

Các file mẫu áp dụng cho gói thầu chỉ định thầu thông thường tham khảo TẠI ĐÂY.
  – Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng:

Có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ được thực hiện trong các trường hợp sau theo quy định tại khoản 1, điều 18, Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định về mua sắm thường xuyên:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác)”.

Chi tiết trình tự thủ tục thực hiện được bắt đầu triển khai từ Bước 4 đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, xem lại TẠI ĐÂY.

Các file mẫu cho gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường tham khảo TẠI ĐÂY.
  Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, gồm:

Các gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Chi tiết trình tự thủ tục thực hiện được bắt đầu triển khai từ Bước 4 đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, xem lại TẠI ĐÂY.

Các file mẫu cho gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ tham khảo TẠI ĐÂY.
  Trường hợp đối với các gói áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, gồm:

Các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu > 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu > 20 tỷ đồng; gói thầu tư vấn không thuộc đối tượng chỉ định thầu.

Chi tiết trình tự thủ tục thực hiện được bắt đầu triển khai từ Bước 4 đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, xem lại TẠI ĐÂY.

Các file mẫu cho gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ tham khảo TẠI ĐÂY.
Tải danh mục các file mẫu được liệt kê trong bảng trên tại đường link dưới đây:

Nội dung này đã bị khóa !

Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản thích hợp để mở khóa nội dung.

(Để tải được các file mẫu này, người dùng cần đăng ký tài khoản VIP. Cách đăng ký: Nhấn vào “Đăng ký thành viên” ở góc trên bên phải của trang web).

Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu THÔNG THƯỜNG.

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

– Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
One thought on “Chi tiết trình tự các bước thủ tục và mẫu triển khai gói thầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên giá trị từ trên 200 triệu đến 15 tỷ đồng

  1. Pingback: Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục sử dụng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm dành cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!