Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục sử dụng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm dành cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu,… trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đấu thầu, mua sắm, Dauthaumuasam.vn đã nghiên cứu quy định hiện hành, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai, tổng hợp, biên soạn và cung cấp cho các bạn các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục, tài liệu có liên quan đến hoạt động đấu thầu tham khảo áp dụng được nhanh chóng, thuận tiện, chuyên nghiệp, chi tiết danh mục các mẫu biểu được tổng hợp trong bảng dưới đây:

1. Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục, tài liệu dành cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu:

Danh mục các mẫu hồ sơ, thủ tục, tài liệu quan trọng dành cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu phục vụ triển khai thực hiện các hoạt động đấu thầu đã được đăng tải tại Dauthaumuasam.vn:

TT Tên danh mục mẫu hồ sơ, thủ tục, tài liệu Ghi chú/Link tải hồ sơ, tài liệu
1. Đề cương dự toán chi tiết hạng mục ứng dụng CNTT và các thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt (Phục vụ triển khai các gói thầu, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại NĐ73 và Thông tư 03 của Bộ TTTT). Kích vào đây để tải
2. Bảng chi tiết trình tự thủ tục các bước quản lý, triển khai thực hiện dự án ứng dụng Công nghệ thông tin Kích vào đây để tải
3. Bảng chi tiết trình tự thủ tục và bộ mẫu thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu rút gọn Kích vào đây để tải
4. Bảng chi tiết trình tự thủ tục và bộ mẫu thủ tục triển khai gói thầu chỉ định thầu thông thường Kích vào đây để tải
5. Bảng chi tiết trình tự thủ tục và bộ mẫu thủ tục triển khai gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng Kích vào đây để tải
6. Bảng chi tiết trình tự thủ tục và bộ mẫu thủ tục triển khai gói thầu chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng Kích vào đây để tải
7. Bảng chi tiết trình tự thủ tục và bộ mẫu thủ tục triển khai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ Kích vào đây để tải
8. Bảng chi tiết trình tự thủ tục và bộ mẫu thủ tục triển khai gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ Kích vào đây để tải
9. Bảng chi tiết trình tự thủ tục và bộ mẫu thủ tục triển khai gói thầu ứng dụng CNTT sử dụng nguồn chi thường xuyên giá trị trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng.  Kích vào đây để tải
10. Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình ban hành theo Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kích vào đây để tải
11. Mẫu Hợp đồng tư vấn xây dựng công trình ban hành theo Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kích vào đây để tải
12. Mẫu Hợp đồng mua sắm hàng hóa ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Kích vào đây để tải
13. Bộ Mẫu thủ tục nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm hàng hóa (thiết bị CNTT). Kích vào đây để tải
14. Bộ mẫu thủ tục trình Quyết định thành lập; Quy chế hoạt động; Văn bản đề nghị làm rõ HSDT của Tổ chuyên gia đấu thầu. Kích vào đây để tải
15. Bảng tổng hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong lĩnh vực đấu thầu Kích vào đây để tải
16. Bảng tổng hợp hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong lĩnh vực quản lý dự án ứng dụng CNTT Kích vào đây để tải
17. Tổng hợp giá tham khảo hàng trăm gói thầu từ các kết quả đấu thầu của các gói thầu gần đây các lĩnh vực Điện tử viễn thông-CNTT; Y tế; Giáo dục đào tạo. Kích vào đây để tải.
18. Bảng tổng hợp so sánh các điểm mới, khác biệt cơ bản giữa Luật Đấu thầu mới năm 2023 (Luật 22) và Luật đấu thầu năm 2013 (Luật 43). Kích vào đây để tải
19. Và nhiều biểu mẫu hồ sơ, thủ tục, tài liệu khác liên quan đến hoạt động đấu thầu (trình, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch LCNT; Các loại HSMT, HSYC; Báo cáo đánh giá HSDT các loại; trình, thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu; HĐ, Nghiệm thu, quyết toán, thanh lý;…) đã được đăng tải tại Dauthaumuasam.vn

2. Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục, tài liệu dành cho các Nhà thầu:

Danh mục các mẫu hồ sơ, thủ tục, tài liệu quan trọng phục vụ cho các hoạt động đấu thầu dành cho các Nhà thầu đã được đăng tải tại Dauthaumuasam.vn:

TT Tên danh mục mẫu hồ sơ, thủ tục, tài liệu Ghi chú/Link tải hồ sơ, tài liệu
1. Bảng hướng dẫn triển khai lập, hoàn thiện bộ HSDT gói thầu dịch vụ Kích vào đây để tải
2. Bảng hướng dẫn triển khai lập, hoàn thiện bộ HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa Kích vào đây để tải
3. Bảng hướng dẫn triển khai lập, hoàn thiện bộ HSDT gói thầu xây lắp Kích vào đây để tải
4. Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa Kích vào đây để tải
5. Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công xây dựng Kích vào đây để tải
6. Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ Kích vào đây để tải
7. Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong lĩnh vực đấu thầu Như trên (xem mục 1.15)
8. Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong lĩnh vực quản lý dự án ứng dụng CNTT Như trên (xem mục 1.16)
9. Tổng hợp giá tham khảo hàng trăm gói thầu các lĩnh vực Điện tử viễn thông-CNTT; Y tế; Giáo dục. Như trên (xem mục 1.17)
10. Các cam kết theo quy định hoặc yêu cầu của E-HSMT nộp kèm E-HSDT Kích vào đây để tải
11. – Mẫu cam kết bảo đảm dự thầu trong trường hợp bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu đồng theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

– Mẫu Công văn phúc đáp của nhà thầu về hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Kích vào đây để tải
12. Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình ban hành theo Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Như trên (xem mục 1.10)
13. Mẫu Hợp đồng tư vấn xây dựng công trình ban hành theo Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Như trên (xem mục 1.11)
14. Mẫu Hợp đồng mua sắm hàng hóa ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Như trên (xem mục 1.12)
15. Bộ Mẫu thủ tục nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm hàng hóa (thiết bị CNTT). Như trên (xem mục 1.13)
16. Bảng tổng hợp so sánh các điểm mới, khác biệt cơ bản giữa Luật Đấu thầu mới năm 2023 (Luật 22) và Luật năm 2013 (Luật 43). Như trên (xem mục 1.14)
17. Và nhiều biểu mẫu hồ sơ, thủ tục, tài liệu khác liên quan đến hoạt động đấu thầu (xây dựng, hoàn thiện E-HSDT các loại; HĐ, Biên bản làm việc, Nghiệm thu, quyết toán, thanh lý;.v.v…) đã được đăng tải tại Dauthaumuasam.vn

Lưu ý:

Để được tải toàn bộ các tài liệu trên, người dùng cần phải có tài khoản VIP (tùy từng tại liệu cụ thể mà yêu cầu VIP1 hay VIP2, trong đó VIP2 được tải full 100%, VIP1 có 1 số giới hạn nhất định).

Để có các bộ tài liệu cập nhật mới nhất và các bộ tài liệu bổ sung mới thêm theo Luật Đấu thầu năm 2023 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các bạn xem chi tiết tại chuyên mục “Thư viện tài liệu, biểu mẫu” trên website này: https://dauthaumuasam.vn/thu-vien-tai-lieu-bieu-mau/

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản VIP hoặc nâng cấp tài khoản từ miễn phí lên VIP:

– Trường hợp đã có tài khoản miễn phí rồi mà cần đăng ký mới thêm tài khoản VIP thì hoặc là sử dụng tên người dùng và địa chỉ email khác với thông tin đã dùng trước đây để đăng ký tài khoản miễn phí để đăng ký tài khoản VIP hoặc là thông báo cho quản trị (SĐT: 096.818.6979) để xóa bỏ tài khoản miễn phí đi để đăng ký mới tài khoản VIP (trường hợp này người dùng có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email (gmail) nào để đăng ký nhưng chú ý trong mọi trường hợp địa chỉ email và SĐT sử dụng để đăng ký phải chính xác để tiếp nhận các thông tin phản hồi từ trang web Dauthaumuasam.vn).

– Để đăng ký mới tài khoản VIP thì người dùng nhấp vào ô “Đăng ký thành viên” ở góc trên bên phải của trang web, thực hiện lựa chọn loại tài khoản VIP1,2 rồi nhấn sign up phía cuối -> nhập các thông tin theo mẫu yêu cầu (trong đó lưu ý có tích vào ô đầu dòng “Accept our Terms & Conditions” và không phải nhập thông tin vào ô “If you have a coupon code, please apply it below”) rồi nhấn Rerister phía cuối để hoàn tất bước đăng ký -> sau đó hệ thống sẽ gửi email cho người dùng thông báo đã hoàn tất đăng ký tài khoản và đề nghị tiến hành thanh toán theo các thông tin đã gửi để được chính thức kích hoạt tài khoản. 

– Ngay sau khi hoàn tất thanh toán (bất kể thời điểm nào), tài khoản cũng sẽ được kích hoạt ngay, người dùng sử dụng tài khoản để đăng nhập vào ô ở góc trên bên phải trang web để tải các tài liệu, sử dụng các tiện ích khác có sẵn tại dauthaumuasam.vn. 

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn

 

6 thoughts on “Danh mục các mẫu biểu hồ sơ, thủ tục sử dụng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm dành cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu và Nhà thầu

  1. Huy Hoang says:

    Tôi đã đăng ký tài khoản Vip và tải tài liệu về. Các mẫu đã giúp rất nhiều trong công việc của tôi. Thanks!

    • admin says:

      Bạn nhấp ô “Đăng ký tài khoản” ở góc trên bên phải trang web, chọn gói cần đăng ký rồi nhập các thông tin theo yêu cầu, sau khi hoàn thành đăng ký sẽ nhận được email thanh toán để đc kích hoạt tài khoản tải tài liệu. Nếu chưa rõ vào ô “Hướng dẫn” cạnh ô “Đăng ký tài khoản” đọc mục III để được hướng dẫn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!