Giá trị tối đa dành cho Nhà thầu phụ là bao nhiêu % giá chào thầu ? Nhà thầu chính chỉ điền phạm vi, khối lượng dành cho nhà thầu phụ nhưng để trống tên nhà thầu phụ khi nộp E-HSDT có được không ? Nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ trong trường hợp nào bị coi là vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu ? Sử dụng hợp đồng thầu phụ làm hợp đồng tương tự khi tham dự thầu ? Nhà thầu phụ khác Nhà thầu phụ đặc biệt như thế nào ? khi nào sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt ?

Nhà thầu phụ là một khái niệm quen thuộc trong đấu thầu, nhất là các nhà thầu mới thành lập, quy mô nhỏ hoặc chưa có kinh nghiệm làm thầu. Tuy nhiên có rất nhiều câu hỏi liên quan đến nhà thầu phụ trên thực tế cần được giải đáp, làm rõ để thực hiện chuẩn xác như: Giá trị tối đa dành cho Nhà thầu phụ là bao nhiêu % giá chào thầu ? Nhà thầu chính chỉ điền phạm vi, khối lượng dành cho nhà thầu phụ nhưng để trống tên nhà thầu phụ khi nộp E-HSDT có được không ? Nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ trong trường hợp nào bị coi là vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu ? Sử dụng hợp đồng thầu phụ làm hợp đồng tương tự khi tham dự thầu ? Nhà thầu phụ khác Nhà thầu phụ đặc biệt như thế nào ? khi nào sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt ? cũng như một số vấn đề quan trọng khác về nhà thầu phụ được hệ thống hóa, giải đáp qua bài viết dưới đây: 
Một số quy định chung về nhà thầu phụ:

Quy định về nhà thầu phụ trong E-HSMT ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT:  

– Nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện các công việc, hạng mục công việc, dịch vụ liên quan (đối với gói hàng hóa thì nhà thầu phụ chỉ được thực hiện các dịch vụ có liên quan).

– Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

Trường hợp trong E-HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu.

–  Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.

Có phải quy định năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu phụ trong E-HSMT hay không ?

– Tại điều 128, Nghị định 63 quy định: Nhà thầu chính chịu trách nhiệm lựa chọn, sử dụng các nhà thầu phụ có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện các công việc được giao.

– Quy định về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu trong E-HSMT ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT: Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

– Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận -> Do đó, nếu trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng mà Chủ đầu tư nhận thấy năng lực kinh nghiệm của nhà thầu phụ do Nhà thầu chính đề xuất không đảm bảo, không đáp ứng yêu cầu thì có thể yêu cầu thay thế bằng nhà thầu phụ khác đáp ứng năng lực kinh nghiệm và trước khi chấp thuận thì cần phải xem xét, đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu phụ mới dự kiến thay thế.
Nhà thầu chính được phép sử dụng Nhà thầu phụ với giá trị khối lượng tham gia tối đa bao nhiêu % giá chào thầu của cả gói thầu ?

Pháp luật về đấu thầu hiện hành không có quy định cụ thể về tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ. Theo đó, tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư đưa ra quy định về tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ cho phù hợp. Tuy nhiên, việc đưa ra tỷ lệ % sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu; tránh trường hợp lợi dụng việc sử dụng nhà thầu phụ nhằm mục đích chuyển nhượng thầu hoặc đưa các nhà thầu phụ có năng lực yếu kém vào thực hiện gói thầu, dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng công trình, gói thầu.

Tại thời điểm chào thầu, nhà thầu chính chưa tìm kiếm được nhà thầu phụ phù hợp với hạng mục công việc mà nhà thầu chính dự kiến sử dụng nhà thầu phụ trong gói thầu để điền tên vào E-HSDT thì có được phép để trống tên nhà thầu phụ khi nộp E-HSDT và cụ thể hóa khi triển khai hợp đồng được không ? 

Theo hướng dẫn về kê khai các thông tin “Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ” tại E-HSMT ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT: Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ trong trường hợp nào bị coi là vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu ?
– Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.

– Quy định về hành vi chuyển nhượng bị cấm trong đấu thầu tại Chỉ dẫn nhà thầu trong E-HSMT ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT:

Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

+ Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

+ Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

Nhà thầu phụ khác Nhà thầu phụ đặc biệt như thế nào ? Trường hợp nào sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt ?

– Nhà thầu phụ được Nhà thầu chính ký kết hợp đồng để thực hiện một hoặc một số hạng mục công việc/dịch vụ của gói thầu; Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

Nhà thầu phụ được quy định sử dụng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn (trong các mẫu E-HSMT ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT).

– Nhà thầu phụ đặc biệt được sử dụng để thực hiện các công việc có tính chất chuyên ngành, đặc thù (Ví dụ như hạng mục lắp đặt hệ thống, trang thiết bị PCCC,…); Tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm đối với nhà thầu phụ đặc biệt phải được quy định rõ trong E-HSMT.

Nhà thầu phụ đặc biệt được quy định sử dụng đối với gói thầu xây lắp (trong mẫu E-HSMT xây lắp ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT).
Sử dụng hợp đồng thầu phụ để làm hợp đồng tương tự khi tham dự thầu có được không ?

Xem chi tiết câu trả lời trong bài viết đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, có thể xem lại TẠI ĐÂY.

Nhà thầu tham gia đấu thầu 1 gói thầu với tư cách là nhà thầu chính thì có được phép tham gia làm thầu phụ cho nhà thầu khác thuộc cùng 1 gói thầu hay không ?

Xem chi tiết câu trả lời trong bài viết đã được đăng tải trên Dauthaumuasam.vn, có thể xem lại TẠI ĐÂY.  

Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

https://baochinhphu.vn/nha-thau-phu-duoc-tham-gia-bao-nhieu-phan-cua-goi-thau-102293006.htm

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
2 thoughts on “Giá trị tối đa dành cho Nhà thầu phụ là bao nhiêu % giá chào thầu ? Nhà thầu chính chỉ điền phạm vi, khối lượng dành cho nhà thầu phụ nhưng để trống tên nhà thầu phụ khi nộp E-HSDT có được không ? Nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ trong trường hợp nào bị coi là vi phạm hành vi chuyển nhượng thầu ? Sử dụng hợp đồng thầu phụ làm hợp đồng tương tự khi tham dự thầu ? Nhà thầu phụ khác Nhà thầu phụ đặc biệt như thế nào ? khi nào sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt ?

  1. Từ Thế Hưng says:

    HSMT quy định giá trị đảm nhận cho nhà thầu phụ là 30%, khi tham dự thầu nhà thầu đề xuất % đảm nhận của nhà thầu phụ là 19%. khi ký kết hợp đồng nhà thầu đề xuất giá trị đảm nhận cho nhà thầu phụ là 30% có được không?

    • admin says:

      Không nên vì ko phù hợp, đồng bộ và đảm bảo tối ưu thủ tục. Tại thời điểm ký hđ vẫn nên lấy theo tỷ lệ 19% đã chào, trường hợp cần thiết sau đó mới làm biên bản làm việc, phụ lục hđ điều chỉnh sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!