Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng cho gói thầu nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng ? Các quy định cốt lõi, quan trọng nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là gì ?

Đấu thầu rộng rãi qua mạng là hình thức đấu thầu phổ biến nhất hiện nay, tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều bạn lúng túng trong việc áp dụng các quy định có liên quan đến đấu thầu rộng rãi qua mạng như: không rõ đối với gói thầu như thế nào thì áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng ? quy trình thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ? mẫu hồ sơ trong đấu thầu rộng rãi qua mạng áp dụng theo quy định nào, lấy ở đâu ? những thông tin gì bắt buộc phải đăng tải khi đầu thầu rộng rãi qua mạng ? Khi chỉ có 1 nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi qua mạng thì xử lý như thế nào ?… Để có kiến thức vừa bao quát vừa cụ thể chi tiết từng nội dung cốt lõi nhất, quan trọng nhất về “đấu thầu rộng rãi qua mạng” giúp cho khâu triển khai thực hiện tuân thủ đúng quy định, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:
1. Trước hết cần hiểu thế nào là đấu thầu rộng rãi qua mạng ?

Đấu thầu rộng rãi qua mạng là hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự và được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Khi nào áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng ?

Để trả lời câu hỏi này, cần trả lời được 2 vấn đề, thứ nhất là khi nào áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi ? và khi nào đấu thầu rộng rãi phải thực hiện qua mạng ?

2.1. Đối với câu hỏi thứ nhất: Khi nào áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi ?

Khoản 2, Điều 20 Luật Đấu thầu 2013 quy định “Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này”. Tức là đấu thầu rộng rãi được áp dụng khi gói thầu không thuộc một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu như: Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu hạn chế, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện của cộng đồng (tất nhiên nếu gói thầu thuộc 7 hình thức này mà chủ đầu tư, bên mời thầu vẫn muốn áp dụng đấu thầu rộng rãi với mong muốn để tăng tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả trong đấu thầu thì có thể áp dụng để thực hiện).
2.2. Đối với câu hỏi thứ hai: Khi nào đấu thầu rộng rãi phải thực hiện qua mạng ?

– Đối với mua sắm thường xuyên: Từ năm 2022 trở đi 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi sử dụng vốn nhà nước phải thực hiện qua mạng trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

– Đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển: Tùy thuộc vào quy mô giá gói thầu, loại gói thầu, số lượng gói thầu, tổng giá trị các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh tại đơn vị, mà các cơ quan, đơn vị quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng hoặc đấu thầu trực tiếp đảm bảo tuân thủ quy định về lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng tại Điều 37, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, cụ thể lộ trình bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng từ năm 2023 trở đi như sau:

Năm 2023:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.
Từ năm 2024 trở đi:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

2.3. Đấu thầu rộng rãi qua mạng có những phương thức nào ? các phương thức này được áp dụng trong trường hợp nào ?

Có 2 phương thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng qua mạng phổ biến như sau:
2.3.1. Đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ:

Tại Điều 28, Luật Đấu thầu 2013 quy định:

– Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ.

– Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

– Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Tại Điều 63, Nghị định 63 quy định về hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ như sau: Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

2.3.2. Đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ:

Tại Điều 29, Luật Đấu thầu 2013 quy định:

– Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

– Nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

– Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Phương thức 2 túi hồ sơ này được áp dụng đối với gói thầu tư vấn và các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn (tức là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu > 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu > 20 tỷ đồng). Các bạn lưu ý phân biệt đối tượng, điều kiện áp dụng đối với mỗi phương thức đấu thầu cho đúng quy định. 

(Lưu ý: Theo quy định của Luật Đấu thầu, có 4 phương thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều từ 28-31, tuy nhiên theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hiện tại mới chỉ có 2 phương thức nêu trên là áp dụng qua mạng, nên trong phạm vi bài viết này không đề cập đến 2 phương thức còn lại).
3. Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện như thế nào ?

Quy trình các bước chính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, gồm:

Bước 01: Bố trí, giao kế hoạch vốn cho nhiệm vụ mua sắm trong dự toán chi NSNN của năm kế hoạch.

Bước 02: Xây dựng, trình, phê duyệt quyết định mua sắm, dự toán chi tiết.

Bước 03: Xây dựng, phê duyệt, đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu.

Bước 04: Tổ chức đấu thầu mua sắm, ký hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng, gồm:

a. Thuê tư vấn đấu thầu (nếu có, trường hợp có đủ năng lực có thể tự thực hiện mà không phải đi thuê).

b. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Lập hồ sơ mời thầu;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

c. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Mời thầu;

– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

– Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

– Mở thầu.

d. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

– Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

– Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

– Xếp hạng nhà thầu.

e. Thương thảo hợp đồng.

f. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

g. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

h. Nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm vào sử dụng.
Trình tự thủ tục chi tiết, đầy đủ từng bước thực hiện 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nghiệm thu đưa vào sử dụng được tổng hợp trong bảng sau:

– Đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ xem TẠI ĐÂY.

– Đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ xem TẠI ĐÂY.
4. Các mẫu hồ sơ, thủ tục trong đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng theo quy định nào ? lấy ở đâu để sử dụng ?

Các mẫu hồ sơ, thủ tục đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022 gồm:

– Mẫu E-HSMT;

– Mẫu Báo cáo đánh giá E-HSDT;

– Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT; Quyết định phê duyệt danh sách đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

– Mẫu thủ tục trình, phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu;

– Mẫu thủ tục trình, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng;

– Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu; Các bản cam kết.

Các file mẫu nêu trên và các mẫu hồ sơ, thủ tục khác (như: thủ tục Tờ trình, Báo cáo thẩm định, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu,…) có thể tải đầy đủ tại https://dauthaumuasam.vn

5. Trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu tham gia thì có được mở thầu để đánh giá hay không ? căn cứ vào quy định nào để thực hiện ?

Chi tiết câu trả lời đã được đăng tải trong bài viết tại https://dauthaumuasam.vn có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY.
6. Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu thì bị xử phạt như thế nào ?

Trường hợp áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu (chẳng hạn gói thầu thuộc diện quy định đấu thầu rộng rãi, nhưng lại áp dụng chào hàng cạnh tranh) thì theo quy định tại khoản 2, điều 32, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thì “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu và loại hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu”.

7. Đấu thầu rộng rãi qua mạng bắt buộc phải thực hiện đăng tải những thông tin nào ? nếu vi phạm quy định về đăng tải thông tin thì bị xử lý như thế nào ?

Chi tiết câu trả lời tham khảo bài viết đã được đăng tải tại https://dauthaumuasam.vn, có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Tham khảo thêm các bài viết liên quan khác dưới đây:

– Xử lý như thế nào trong trường hợp đấu thầu qua mạng chỉ có 01 (hoặc ít hơn 03) nhà thầu tham gia ?

– Chậm hoặc không đăng tải thông tin về đấu thầu bị xử lý như thế nào ?

– Các mốc thời gian quy định trong đấu thầu qua mạng.

– Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh ? Quy trình chào hàng cạnh tranh được thực hiện ra sao ? Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh được quy định ở đâu ?

– Khi nào được áp dụng chỉ định thầu ? Quy trình thực hiện chỉ định thầu ra sao ? và những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi thực hiện chỉ định thầu là gì ?

– Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu.

Lời khuyên hữu ích khác:

– Nhấn “like” và tham gia “theo dõi” fanpage theo đường link sau trên facebook để được thông báo cập nhật ngay lập tức các bài viết chia sẻ mới nhất: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090478479853

– Nhấn tham gia nhóm “Đấu thầu mua sắm” trên facebook theo đường link sau để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, trao đổi, thảo luận các vấn đề mong muốn một cách kịp thời nhất: https://www.facebook.com/groups/559578899463767

Tác giả: Dauthaumuasam.vn
7 thoughts on “Đấu thầu rộng rãi qua mạng được áp dụng cho gói thầu nào ? Quy trình đấu thầu rộng rãi qua mạng ? Các quy định cốt lõi, quan trọng nhất đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng cần phải tuân thủ là gì ?

  1. Pingback: Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh ? Quy trình chào hàng cạnh tranh được thực hiện ra sao ? Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh được quy định ở đâu ? - Dauthaumuasam.vn

  2. Pingback: Khi nào được áp dụng chỉ định thầu ? Quy trình thực hiện chỉ định thầu ra sao ? và những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi thực hiện chỉ định thầu là gì ? - Dauthaumuasam.vn

  3. Pingback: Quy trình, thủ tục triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin - Dauthaumuasam.vn

  4. Pingback: Hướng dẫn nhà thầu mới, tiếp cận, nắm bắt nhanh các vấn đề có liên quan để có thể tham gia được đấu thầu qua mạng một cách bài bản, chuyên nghiệp - Dauthaumuasam.vn

  5. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 1 TÚI HỒ SƠ - Dauthaumuasam.vn

  6. Pingback: Bộ mẫu hoàn chỉnh các thủ tục triển khai gói thầu ĐẤU THẦU RỘNG RÃI QUA MẠNG, 1 GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ - Dauthaumuasam.vn

  7. Pingback: Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng trong đấu thầu - Dauthaumuasam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!